bạn cần mức lương bao nhêu

Việc đàm phán lương không hề khó nếu bạn biết cách !

damphan

NTD sẽ đưa ra một mức thấp hơn mức mà bạn đã đưa ra nhưng vẫn nằm trong giới hạn mong muốn của bạn (ví dụ là 7 triệu).