cách biết được số lương

Bạn làm sao có thể biết được mà nhà tuyển dụng sẽ trả cho bạn?

offer

Ngoài ra, khi đặt những câu hỏi này, bạn đã thể hiện sự nghiêm túc và quan tâm của bạn đối với cơ hội được làm việc với công